*** شمس تبريزی (۳) ***

* بيگاه شد بيگاه شد خورشيد اندر چاه شد

خورشيد جان عاشقان در خلوت الله شد *

* روزی است اندر شب نهان ترکی ميان هندوان

شب ترکتازيها بکن کان ترک در خرگاه شد *

* گر بو بری زين روشنی آتش به خواب اندر زنی

کز شبروی بندگی زهره حريف ماه شد *

* ما شب گريزان و دوان اندر پی ما زنگيان

زيرا که ما برديم زر تا پاسبان آگاه شد *

سخنگاه اينترنتی :http://ramim.persianblog.ir  ***  حديث : http://hadis110.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 5 بازدید